Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc giaTên dự án SXT: Ứng dụng công nghệ nano UFB (Ultra Fine Bubble) để bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu câu tay.

Thuộc: Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thời gian thực hiện: tháng 01 năm 2017 đến tháng 03 năm 2020

Kinh phí: 10.000 triệu đồng (SNKH: 4.800 triệu đồng, đối ứng: 5.200 triệu đồng)

Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Hải sản

 

Thông tin về kết quả nhiệm vụ xem tại đây.

Phòng Công nghệ