Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2020Bộ NN & PTNT ban hành Quyết định số 4758/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/12/2019 Phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2020

Tải Quyết định số 4758/QĐ-BNN-KHCN tại đây

mard.gov.vn