Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0Bộ NN & PTNT ban hành Quyết định số 5753/QĐ-BNN-KHCN về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0