Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 06 tháng đầu năm 2021Căn cứ Công văn số 718/BKHCN-KHTC ngày 31/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, dự toán 06 tháng đầu năm và ước thực hiện 06 tháng cuối năm 2021.

Chi tiết nội dung báo cáo xem tại công văn số 2462/BNN-KHCN ngày 29/04/2021 đã gửi các Viện, Trường, trung tâm thuộc Bộ, Doanh nghiệp.

Phòng Công nghệ