Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả năm 2020, 05 năm 2016 - 2020 và đề xuất KH năm 2021 thuộc Chương trình nông nghiệp ứng dụng CNCCăn cứ các Quyết định số: 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012, số 66/2015/QĐTTg ngày 25/12/2015, số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 254/BKHCN-KHTC ngày 7/02/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2021.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi công văn số 2491/BNN-KHCN ngày 09/04/2020 đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2020; giai đoạn 05 năm 2016 – 2020 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2021, giai đoạn 2021-2025.

Tải các phụ lục đính kèm công văn 2491/BNN-KHCN Tại đây: