Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia của nhiệm vụ "Sản xuất thử giống lúa BC15 tại đồng bằng sông Cửu Long"  1. Thông tin chung về nhiệm vụ:

a - Tên nhiệm vụ: Sản xuất thử giống lúa BC15 tại đồng bằng sông Cửu Long

Thuộc: Chương trình phát triển  sản phẩm Quốc gia đến năm 2020

Thuộc dự án KH&CN: Công nghệ chọn tạo giống chất lượng và sản xuất giống lúa có phẩm cấp cao

b - Mã số:

c - Kinh phí: 9.000,0 triệu đồng

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.800,0  triệu đồng

Kinh phí từ nguồn khác: 5.200,0 triệu đồng

d - Thời gian thực hiện: theo hợp đồng từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 3 năm 

e- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed

f- Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

Chủ nhiệm:

  • Ths. Phạm Thị Kim Hoàn làm chủ nhiệm nhiệm vụ từ 01/2016-30/6/2017;
  • KS. Trần Mạnh Báo làm chủ nhiệm nhiệm vụ từ 7/2017 đến nay;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 

- Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 20/7/2019

- Địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Bộ Nông nghiệp và PTNT, Số 2 Ngọc Hà- Ba Đình- Hà Nội

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Tải toàn văn báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia của nhiệm vụ "Sản xuất thử giống lúa BC15 tại đồng bằng sông Cửu Long" tại đây