Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ NN & PTNT khảo sát nguồn thông tin khoa học công nghệ ngành NN & PTNT và Thống kê Nhu cầu sử dụng thông tin khoa học công nghệThông tin khoa học và công nghệ (KHCN) là nguồn lực đầu vào quan trọng phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung và của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn nói riêng. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT (Trung tâm Tin học và Thống kê) xây dựng "Phiếu khảo sát nguồn thông tin khoa học công nghệ ngành NN & PTNT và Phiếu Thống kê Nhu cầu sử dụng thông tin khoa học công nghệ".

Đối tượng khảo sát và thống kê:

  • Là các đơn vị có hoạt động thông tin khoa học công nghệ chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  • Là người khai thác và sử dụng nguồn tin khoa học công nghệ (bao gồm người làm công tác quản lý, người làm công tác nghiên cứu, người làm công tác phục vụ nhu cầu tin) tại các đơn vị có hoạt động thông tin khoa học công nghệ chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải Phiếu khảo sát nguồn thông tin khoa học công nghệ ngành NN & PTNT Tại đây

Tải Phiếu Thống kê Nhu cầu sử dụng thông tin khoa học công nghệ Tại đây

Trung tâm Tin học và Thống kê