Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (Quyết định 2767/QĐ-BNN-KHCN ngày 23/6/2021 kèm theo)