Skip Ribbon Commands
Skip to main content
STT Tên Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn Mã số/Số hiệu Đơn vị soạn thảo
{{$index+1}} {{item.TenTCQC}} {{item.MaSo}} {{item.DonViSoanThao}}