Skip Ribbon Commands
Skip to main content
STT Tên dự án Tên nhiệm vụ Năm Thời gian thực hiện Kết quả dự kiến
{{$index+1}} {{item.TenChuongTrinh}} {{item.Nam}} {{item.ThoiGianThucHien}} {{item.KetQuaDuKien}}