Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tên sự kiện Ngày tháng cấp Tên giống nền/ Tên khoa học Mã nhận diện duy nhất Tên thương mại Tình trạng liên quan đến gen chuyển Đơn vị được cấp
{{item.Code}} {{item.Title}} {{item.Date | fdate:'DD/MM/YYYY'}} {{item.TenKhoaHoc}} {{item.MaNhanDien}} {{item.TenThuongMai}} {{item.TinhTrang}} {{item.DonViCap}}