Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng Khoa học công nghệ

HỘI ĐỒNG KHCN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Kèm theo Quyết định số 649/QĐ-BNN-TCCB ngày 03/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Họ và tên

Chức vụ / đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

PGS.TS. Lê Quốc Doanh

Thứ trưởng, Bộ NN&PTNT

Chủ tịch

2

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Vụ trưởng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký

3

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch

Ủy viên

4

PGS.TS. Nguyễn Văn Tỉnh

Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thủy lợi

Ủy viên

5

PGS.TS Nguyễn Bá Ngãi

Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Lâm nghiệp

Ủy viên

6

TS. Phạm Anh Tuấn

Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thủy sản

Ủy viên

7

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hồng

Cục trưởng, Cục Bảo vệ thực vật

Ủy viên

8

TS. Hoàng Thanh Vân

Cục trưởng, Cục Chăn nuôi

Ủy viên

9

TS. Nguyễn Trọng Thừa

Cục trưởng, Cục Chế biến, Nông lâm thủy sản và nghề muối

Ủy viên

10

TS. Phạm Văn Đông

Cục trưởng, Cục Thú y

Ủy viên

11

TS. Phạm Đồng Quảng

Phó Cục trưởng phụ trách Cục, Cục Trồng trọt

Ủy viên

12

ThS. Lê Đức Thịnh

Phó Cục trưởng, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Ủy viên

13

PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt

Q.Giám đốc, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Ủy viên

14

PGS.TS. Võ Đại Hải

Giám đốc, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ủy viên

15

PGS. TS. Nguyễn Văn Bộ

Giám đốc, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

16

GS.TS. Nguyễn Văn Tuất

Phó giám đốc, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

17

PGS.TS. Trịnh Khắc Quang

Phó giám đốc, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

18

GS.TS. Nguyễn Quang Kim

Hiệu trưởng, Trường Đại học Thủy lợi

Ủy viên

19

Đại diện lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Ủy viên

20

TS. Nguyễn Thanh Sơn

Viện trưởng, Viện Chăn nuôi

Ủy viên

21

TS. Đặng Kim Sơn

Viện trưởng, Viện chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn

Ủy viên

22

TS. Nguyễn Văn Hảo

Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II

Ủy viên

23

TS. Phan Thị Vân

Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I

Ủy viên

24

PGS.TS Phạm Văn Chương

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Lâm Nghiệp

Ủy viên

25

PGS.TS. Nguyễn Viết Không

Phó Viện trưởng, Viện Thú y

Ủy viên

26

TS. Nguyễn Năng Nhượng

Phó Viện trưởng, Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Ủy viên

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THUỘC CÁC TIỂU BAN KHCN CHUYÊN NGÀNH

(Kèm theo Quyết định số 649/QĐ-BNN-TCCB ngày 03/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Họ và tên

Chức vụ / đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

 

Tiểu ban Trồng trọt - Bảo vệ thực vật

 

 

1

TS. Phạm Đồng Quảng

Phó Cục trưởng phụ trách Cục, Cục Trồng trọt

Trưởng Tiểu ban

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ

Giám đốc, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Phó Trưởng Tiểu ban

3

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hồng

Cục trưởng, Cục Bảo vệ thực vật

Ủy Viên

4

Đại diện lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Ủy Viên

5

GS.TS. Nguyễn Văn Tuất

Phó giám đốc, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ủy Viên

6

TS. Lê Ngọc Báu

Viện trưởng, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Ủy Viên

7

TS. Nguyễn Văn Hòa

Phó Viện trưởng, Viện Cây quả miện Nam

Ủy Viên

8

PGS.TS. Trịnh Khắc Quang

Phó giám đốc, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ủy Viên

9

TS. Nguyễn Văn Toàn

Viện trưởng, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc

Ủy Viên

10

TS. Phạm Ngọc Thạch

Phó Viện trưởng, Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long

Ủy Viên

11

CN. Huỳnh Văn Thòn

Công ty thuốc bảo vệ thực vật An Giang

Ủy Viên

 

Tiểu ban Chăn nuôi - Thú y

 

 

1

TS. Hoàng Thanh Vân

Cục trưởng, Cục Chăn nuôi

Trưởng Tiểu ban

2

TS. Nguyên Thanh Sơn

Viện trưởng, Viện Chăn nuôi

Phó Trưởng Tiểu ban

3

TS. Phạm Văn Đông

Cục trưởng, Cục Thú y

Ủy Viên

4

PGS.TS. Nguyễn Đăng Vang

Chủ tịch, Hội Chăn nuôi

Ủy Viên

5

Đại diện lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Ủy Viên

6

PGS.TS. Nguyễn Viết Không

Phó Viện trưởng, Viện Thú y

Ủy Viên

7

GS.TS. Đậu Ngọc Hào

Chủ tịch, Hội Thú y

Ủy Viên

8

TS. Trần Xuân Hạnh

Phó Giám đốc, Cồng ty TNHH một thành viện thuốc thú y trung ương (NAVETCO)

Ủy Viên

 

Tiểu ban Thủy lợi

 

 

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Tỉnh

Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thủy lợi

Trưởng Tiểu ban

2

GS.TS. Nguyễn Quang Kim

Hiệu trưởng, Trường Đại học Thủy lợi

Phó Trưởng Tiểu ban

3

PGS.TS. Lê Thị Kim Cúc

Vụ trưởng, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Thủy lợi

Ủy Viên

4

PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong

Phó Giám đốc, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Ủy Viên

5

GS.TS. Tăng Đức Thắng

Phó Giám đốc, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Ủy Viên

6

ThS. Đồng Văn Tự

Phó Vụ trưởng, Vụ Quản lý công trình thủy lợi - Tổng cục Thủy lợi

Ủy Viên

7

PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng

Viện trưởng, Viện Thủy công -  Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Ủy Viên

8

KS. Nguyễn Hồng Sơn

Phó Cục trưởng, Cục quản lý Xây dựng công trình

Ủy Viên

9

TS. Phan Sỹ Hùng Thanh

Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam

Ủy Viên

10

GS.TS. Phạm Ngọc Quý

Nguyên Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Thủy lợi

Ủy Viên

 

Tiểu ban Cơ điện - CNSTH

 

 

1

TS. Nguyễn Trọng Thừa

Cục trưởng, Cục Chế biến, Nông lâm thủy sản và nghề muối

Trưởng Tiểu ban

2

TS. Nguyễn Năng Nhượng

Phó Viện trưởng, Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Phó Trưởng Tiểu ban

3

TS. Phạm Anh Tuấn

Phó Viện trưởng, Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Ủy Viên

4

PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Trưởng khoa, Khoa Công nghệ Thực phẩm, Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Ủy Viên

5

ThS. Nguyễn Duy Đức

Phó Viện trưởng, Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Ủy Viên

6

PGS.TS. Lương Văn Vượt

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy Viên

7

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Trâm

Viện công nghệ thực phẩm

Ủy Viên

8

TS. Nguyễn Tường Vân

Viện Nghiên cứu, thiết kê, chế tạo máy nông nghiệp

Ủy Viên

 

Tiểu ban Thủy sản

 

 

1

TS. Phạm Anh Tuấn

Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thủy sản

Trưởng Tiểu ban

2

TS. Trần Đình Luận

Vụ trưởng, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Tổng cục Thủy sản

Phó Trưởng Tiểu ban

3

TS. Trần Bích Nga

Phó Cục trưởng, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

Ủy Viên

4

TS. Đỗ Văn Nam

Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Thủy sản

Ủy Viên

5

TS. Nguyễn Văn Hảo

Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II

Ủy Viên

6

TS. Nguyễn Văn Nam

Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

Ủy Viên

7

TS. Phan Thị Vân

Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I

Ủy Viên

8

TS. Nguyễn Viết Nghĩa

Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Hải sản

Ủy Viên

9

CN. Nguyễn Hoài Nam

Phó Tổng thư ký, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản

Ủy Viên

 

Tiểu ban Lâm nghiệp

 

 

1

PGS.TS Nguyễn Bá Ngãi

Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Lâm nghiệp

Trưởng Tiểu ban

2

PGS.TS. Võ Đại Hải

Giám đốc, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Phó Trưởng Tiểu ban

3

PGS.TS. Triệu Văn Hùng

Chủ tịch, Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam

Ủy Viên

4

TS. Nguyễn Phú Hùng

Vụ trưởng, Vụ khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Lâm nghiệp

Ủy Viên

5

TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phó Giám đốc, Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam

Ủy Viên

6

PGS.TS. Phạm Văn Chương

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Lâm nghiệp

Ủy Viên

7

CN. Nguyễn Tôn Quyền

Chủ tịch Hiệp hội gỗ và phát triển lâm sản

Ủy Viên

 

Tiểu ban Kinh tế - Chính Sách

 

 

1

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch

Trưởng Tiểu ban

2

ThS. Lê Đức Thịnh

Phó Cục trưởng, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Phó Trưởng Tiểu ban

3

TS. Vũ Trọng Bình

Vụ trưởng, Vụ Địa phương, Ban Kinh tế Trung ương

Ủy Viên

4

ThS. An Văn Khanh

Phú Cục trưởng, Cục Chế biến, Nông lâm thủy sản và nghề muối

Ủy Viên

5

TS. Đặng Kim Sơn

Viện trưởng, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn

Ủy Viên

6

PGS.TS. Đoàn Thế Lợi

Viện trưởng, Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Ủy Viên

7

TS. Đào Thế Anh

Phó Viện trưởng, Viện Cây Lương thực và cây Thực phẩm

Ủy Viên

8

Đại diện lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Ủy Viên

9

PGS.TS. Chu Tiến Quang

Giám đốc, Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Ủy Viên

       

  Quyết định số 649 /QĐ-BNN-TCCB