Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệpThực hiện nhiệm Vụ được giao tại Khoản 5 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017 và Quyết định số 1357/QD-TTg ngay 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức xây dựng Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp

Mọi ý kiến đóng góp của tổ chức và cá nhân gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

hoặc gửi bản điện tử tới địa chỉ email: hanhch.khcn@mard.gov.vn

Thời hạn: Trước ngày 15/03/2018 để kịp hoàn thiện và ban hành

Tải về Dự thảo Thông tư