Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị cơ quan, đơn vị cho ý kiến về Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT.Văn bản góp ý của cơ quan, đơn vị gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) trước ngày 04 tháng 03 năm 2020, bản điện tử gửi về địa chỉ lynv.khcn@mard.gov.vn.

Nội dung công văn, dự thảo và phụ lục kèm theo tải tại đây: Công văn 1370Dự thảo; Phụ lục.