Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt danh muc và kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ tiềrn nãng cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2020Bộ NN & PTNT ban hành Quyết định số 4757/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/12/2019 Phê duyệt danh muc và kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ tiềrn nãng cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2020

Bấm vào đây để tải Quyết định số 4757/QĐ-BNN-KHCN 

 

mard.gov.vn