Skip Ribbon Commands
Skip to main content
STT Tên nhiệm vụ Lĩnh vực Thời gian thực hiện
{{$index+1}} {{item.TenNhiemVu}} {{item.LinhVuc.LookupValue}} {{item.ThoiGianThucHien}}