Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiếu điều tra về công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn và Tài liệu hướng dẫn lập bảo vệ môi trường của ngành nông nghiệp.Điều 134 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Thông tư số 19/2016/TTBTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường đã giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hàng năm lập “Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của ngành nông nghiệp”.

Để có cơ sở lập Báo cáo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin về hiện trạng công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh theo mẫu Phiếu điều tra về công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn kèm theo Tài liệu hướng dẫn lập bảo vệ môi trường của ngành nông nghiệp được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (https://www.mard.gov.vn-Mục thông báo).

Phiếu cung cấp thông tin của quý Sở đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, địa chỉ: số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 30/7/2020.

Chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Khôi, chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, điện thoại cơ quan 08044691, di động 090.2197668; Fax: 024.38433637; Email: khoinx.khcn@mard.gov.vn. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Sở./.