Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển UDNNCNC thực hiện từ năm 2020  • Công văn số 4003/BNN-KHCN ngày 7/6/2019 về việc đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển UDNNCNC thực hiện từ năm 2020;

 

  • Quyết định số 1974/QĐ-BNN-KHCN ngày 30/5/2019 Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN đặt hàng thuộc Chương trình phát triển UDNNCNC để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện từ năm 2020