Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo đánh giá, nghiệm thu 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc "Sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao" thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020  1. Thông tin về nhiệm vụ 1

            - Đề tài: “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa có giá trị hàng hóa cao cho các vùng trồng lúa chính trong toàn quốc”

            - Kinh phí NSNN: 37.500,0 triệu đồng

            - Thời gian thực hiện: 2016 – 2020

            - Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

            - Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trịnh Khắc Quang

            - Các thành viên tham gia chính (chi tiết tại báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ)

            - Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

            + Thời gian nghiệm thu: tháng 5 năm 2021

            + Địa điểm họp hội đồng nghiệm thu: Hà Nội

            - Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (Tải file nhiệm vụ 1 đính kèm tại đây).

  1. Thông tin về nhiệm vụ 2

            - Dự án sản xuất thử nghiệm: “Sản xuất, chế biến giống lúa phẩm chất cao quy mô công nghiệp và liên kết xây dựng cánh đồng mẫu, vùng nguyên liệu sản xuất lúa gạo thương phẩm có giá trị hàng hoá cao phục vụ nội tiêu và xuất khẩu cho vùng Bắc Trung bộ”

            - Kinh phí NSNN: 13.750,0 triệu đồng

            - Thời gian thực hiện: 2019 – 2020

            - Tổ chức chủ trì: Tổng Công ty CP VTNN Nghệ An

            - Chủ nhiệm dự án: KS. Hồ Thúc Khiêm

            - Các thành viên tham gia chính (chi tiết tại báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ)

            - Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

            + Thời gian nghiệm thu: tháng 5 năm 2021

            + Địa điểm họp hội đồng nghiệm thu: Hà Nội

            - Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (Tải file nhiệm vụ 2 đính kèm tại đây).