Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo giao trực tiếp trực tổ chức chủ trì thực hiện Đề tài tiềm năng cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ 2021Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 2451/QĐ-BNN-KHCN ngày 30/6/2020 Phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2021, trong đó có các đề tài KH&CN tiềm năng cấp Bộ được giao trực tiếp cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chủ trì thực hiện (Danh mục được đăng tải tại website: http://khcn.mard.gov.vn).

Thực hiện Quyết định số 3978/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phân cấp quản lý đề tài khoa học và công nghệ tiềm năng của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

  1. Triển khai Quyết định số 2451/QĐ-BNN-KHCN, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

- Thành lập Hội đồng tư vấn, tổ chức đánh giá hồ sơ đề tài tiềm năng cấp Bộ của các đơn vị trực thuộc đã được phê duyệt tại Quyết định số 2451/QĐ-BNN-KHCN đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

  • Trình Bộ (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) hồ sơ đề tài tiềm năng cấp Bộ trước ngày 18/8/2020 để tổ chức thẩm định và trình Bộ phê duyệt Danh mục và kinh phí thực hiện. Hồ sơ gồm: Công văn của cơ quan, đơn vị chủ trì (kèm Danh mục theo mẫu gửi kèm công văn này), các Thuyết minh đề tài tiềm năng cấp Bộ kèm theo.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức việc quản lý, triển khai thực hiện và báo cáo các nhiệm vụ được phân cấp, giao theo đúng Quyết định số 3978/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/2019 và các quy định hiện hành.