Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Tuyển chọn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN, dự án SXTN cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ 2020Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 2450/QĐ-BNN-KHCN ngày 30/6/2020 Phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2020, các đề tài KH&CN, dự án SXTN được giao trực tiếp cho các đơn vị chủ trì thực hiện (Danh mục được đăng tải tại website: http://khcn.mard.gov.vn).

Đề nghị các đơn vị được giao trực tiếp đề tài KH&CN, dự án SXTN theo Quyết định số 2450/QĐ-BNN-KHCN chuẩn bị Hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Hồ sơ nộp theo địa chỉ: Phòng 206, Nhà A9, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian nhận hồ sơ: trước 16 giờ 00 ngày 21 tháng 7 năm 2020. Ngày thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Văn thư Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (trường hợp nộp trực tiếp).