Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin nghiệm thu dự án SXTN "Hoàn thiện công nghệ và dây chuyền thiết bị sản xuất puree chuối, quy mô 50 tấn nguyên liệu/ngày" thuộc Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết thúc năm 2020:I-THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM

  1. Tên dự án SXT: Hoàn thiện công nghệ và dây chuyền thiết bị sản xuất puree chuối, quy mô 50 tấn nguyên liệu/ngày
  2. Thời gian thực hiện: Tháng 8 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020
  3. Kinh phí:
  4. Tổ chức chủ trì:
  5. Chủ nhiệm dự án SXT và các thành viên chính thự hiện dự án SXT:

Chủ nhiệm:

Danh sách các thành viên chính: nêu tại phần 7 mục III dưới đây

II-THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU

  1. Thời gian dự kiến: Bắt đầu lúc 14:00 ngày 10/4/2021
  2. Địa điểm dự kiến: Phòng 201 Nhà A9 Bộ Nông nghiệp và PTNT số 2 Ngọc Hà, Ba Đình Hà Nội