Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin nghiệm thu dự án SXTN thuộc Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết thúc năm 2020: Sản xuất các giống keo lai và bạch đàn lai mới quy mô công nghiệp phục vụ trồng rừng các tỉnh trung du và miền núi phía BắcI-THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM

  1. Tên dự án SXT: Sản xuất các giống keo lai và bạch đàn lai mới quy mô công nghiệp phục vụ trồng rừng các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc
  2. Thời gian thực hiện: Tháng 1 năm 2016 đến tháng 12 năm 2020
  3. Kinh phí: 000,00  triệu đồng (6.000,00 triệu đồng từ NSNN và 12.000,00 triệu đồng từ nguồn đối ứng)
  4. Tổ chức chủ trì: Công ty cổ phần giống – VTNN công nghệ cao Việt Nam
  5. Chủ nhiệm dự án SXT và các thành viên chính thự hiện dự án SXT:

Chủ nhiệm: KS. Đỗ Hùng Mạnh

Danh sách các thành viên chính: nêu tại tiểu mục 1.7 mục 1 phần III dưới đây

II-THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU

  1. Thời gian dự kiến: Bắt đầu lúc 8:30 ngày 22/4/2021
  2. Địa điểm dự kiến: Phòng 201 Nhà A9 Bộ Nông nghiệp và PTNT số 2 Ngọc Hà, Ba Đình Hà Nội