Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin nghiệm thu dự án: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số sản phẩm rau có giá trị tại khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phú yên và vùng phụ cậnI- THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM

  1. Tên dự án SXT: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số sản phẩm rau có giá trị tại khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phú yên và vùng phụ cận
  2. Thời gian thực hiện: Tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020
  3. Kinh phí: 587,4 triệu đồng (trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:  3.800 triệu đồng; inh phí từ nguồn đối ứng: 7.787,4triệu đồng.
  4. Tổ chức chủ trì:

      Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Phú Yên – Ban quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao tỉnh Phú Yên

  1. Chủ nhiệm dự án SXT và các thành viên chính thự hiện dự án SXT:

Chủ nhiệm: ThS Trần Minh Châu

Danh sách các thành viên chính: nêu tại tiểu mục 7 phần III dưới đây

II- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU

  1. Thời gian dự kiến: Bắt đầu lúc 14:00 ngày 13/4/2021
  2. Địa điểm dự kiến: Phòng 108 Nhà A9 Bộ Nông nghiệp và PTNT số 2 Ngọc Hà, Ba Đình Hà Nội