Văn bản quản lý

 
  
  
  
Trích yếu
154/2016/NĐ-CP16/11/2016Môi trường

​Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối vơới nư​ớc thải

31/2016/TT-BTNMT14/10/2016Môi trường

​Thông tư về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ​

82/2015/QH1325/06/2015Môi trường

​Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo

21/2015/TT-BNNPTNT08/06/2015Môi trường

Thông tư Về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật​

27/2015/TT-BTNMT29/05/2015Môi trường

Thông tư về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

38/2015/NĐ-CP24/04/2015Môi trường

​Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu

18/2015/NĐ-CP14/02/2015Môi trường

Nghị định Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường​

55/2014/TT-BNNPTNT31/12/2014Môi trường

Thông tư Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

179/2013/NĐ-CP14/11/2014Môi trường

Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

160/2014/TTLT-BTC-BTNMT29/10/2014Môi trường

​Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiện vụ, dự án theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

32/2014/TT-BNNPTNT10/09/2014Môi trường

Thông tư Quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và PTNT​

51/2014/TT-BTNMT05/09/2014Môi trường

​Quy đinh quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

80/2014/NĐ-CP06/08/2014Môi trường

​Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải

131/2004/QÐ-TTg16/07/2014Môi trường

Phê duyệt Chương trình bảo vệ và Phát triển thủy lợi đến năm 2010

55/2014/QH1323/06/2014Môi trường

​Luật bảo vệ môi trường

55/2014/QH1323/06/2014Môi trường

​Luật Bảo vệ môi trường

1166/QĐ-BNN-KHCN28/05/2014Môi trường

​Ban hành Kế hoạch hành động ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

43/2014/NĐ-CP15/05/2014Môi trường

Quy định chi tiết thi hành một số điều luật của luật đất đai

36/2014/NĐ-CP29/04/2014Môi trường

Về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

18/2014/TT-BTNMT22/04/2014Môi trường

Ban hành Định mức kinh tế -  kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quang, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa axit, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ

09/2014/TT-BNNPTNT26/03/2014Môi trường

Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

25/2014/QĐ-TTg25/03/2014Môi trường

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

02/CT-TTg24/01/2014Môi trường

Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác

08/NĐ-CP23/01/2014Môi trường

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

166/QĐ-TTg21/01/2014Môi trường

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

QCVN 55-56: 2013/BTNMT31/12/2013Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái chế dầu thải và về thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm

53/2013/TT-BTNMT30/12/2013Môi trường

Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoảng sản

QCVN 54: 2013/BTNMT25/12/2013Môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng xử lý hòa chất bảo vệ thực vật hữu cơ khó phân hủy tàn lưu theo mục đích sử dụng đất

55 /2013/TT-BNNPTNT24/12/2013Môi trường

​​Thông tư Hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

42/2013/TT-BTNMT03/12/2013Môi trường

​Quy định chi tiết về việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận

1 - 30Tiếp theo
 

 

 
 

 Các đơn vị khác