HỘI ĐỒNG KHCN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số 649 / QĐ-BNN-TCCB ngày 03/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát   triển nông thôn)
 
TT
Họ và tên
Chức vụ/đơn vị công tác
Chức danh trong Hội đồng
1
PGS.TS. Lê Quốc Doanh
Thứ trưởng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ tịch
2
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy
Vụ trưởng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký
3
ThS. Nguyễn Thị Hồng
Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch
Ủy viên
4
PGS.TS. Nguyễn Văn Tỉnh
Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thủy lợi
Ủy viên
5
PGS.TS Nguyễn Bá Ngãi
Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Lâm nghiệp
Ủy viên
6
TS. Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thủy sản
Ủy viên
7
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hồng
Cục trưởng, Cục Bảo vệ thực vật
Ủy viên
8
TS. Hoàng Thanh Vân
Cục trưởng, Cục Chăn nuôi
Ủy viên
9
TS. Nguyễn Trọng Thừa
Cục trưởng, Cục Chế biến, Nông lâm thủy sản và nghề muối
Ủy viên
10
TS. Phạm Văn Đông
Cục trưởng, Cục Thú y
Ủy viên
11
TS. Phạm Đồng Quảng
Phó Cục trưởng phụ trách Cục, Cục Trồng trọt
Ủy viên
12
ThS. Lê Đức Thịnh
Phó Cục trưởng, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Ủy viên
13
PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt
Q.Giám đốc, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Ủy viên
14
PGS.TS. Võ Đại Hải
Giám đốc, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Ủy viên
15
PGS. TS. Nguyễn Văn Bộ
Giám đốc, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Ủy viên
16
GS.TS. Nguyễn Văn Tuất
Phó giám đốc, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Ủy viên
17
PGS.TS. Trịnh Khắc Quang
Phó giám đốc, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Ủy viên
18
GS.TS. Nguyễn Quang Kim
Hiệu trưởng, Trường Đại học Thủy lợi
Ủy viên
19
Đại diện lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 
Ủy viên
20
TS. Nguyễn Thanh Sơn
Viện trưởng, Viện Chăn nuôi
Ủy viên
21
TS. Đặng Kim Sơn
Viện trưởng, Viện chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn
Ủy viên
22
TS. Nguyễn Văn Hảo
Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II
Ủy viên
23
TS. Phan Thị Vân
Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Ủy viên
24
PGS.TS Phạm Văn Chương
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Lâm Nghiệp
Ủy viên
25
PGS.TS. Nguyễn Viết Không
Phó Viện trưởng, Viện Thú y
Ủy viên
26
TS. Nguyễn Năng Nhượng
Phó Viện trưởng, Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch
Ủy viên
 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN THUỘC CÁC TIỂU BAN KHCN CHUYÊN NGÀNH
(Kèm theo Quyết định số 649 /QĐ-BNN-TCCB ngày 03/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
TT
Họ và tên
Chức vụ/đơn vị công tác
Chức danh trong Hội đồng
 
Tiểu ban Trồng trọt - Bảo vệ thực vật
 
 
1
TS. Phạm Đồng Quang
Phó Cục trưởng phụ trách Cục, Cục Trồng trọt
Trưởng Tiểu ban
2
PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ
Giám đốc, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Phó Trưởng Tiểu ban
3
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hồng
Cục trưởng, Cục Bảo vệ thực vật
Ủy Viên
4
Đại diện lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 
Ủy Viên
5
GS.TS. Nguyễn Văn Tuất
Phó giám đốc, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Ủy Viên
6
TS. Lê Ngọc Báu
Viện trưởng, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên
Ủy Viên
7
TS. Nguyễn Văn Hòa
Phó Viện trưởng, Viện Cây quả miện Nam
Ủy Viên
8
PGS.TS. Trịnh Khắc Quang
Phó giám đốc, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Ủy Viên
9
TS. Nguyễn Văn Toàn
Viện trưởng, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc
Ủy Viên
10
TS. Phạm Ngọc Thạch
Phó Viện trưởng, Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long
Ủy Viên
11
CN. Huỳnh Văn Thòn
Công ty thuốc bảo vệ thực vật An Giang
Ủy Viên
 
Tiểu ban Chăn nuôi - Thú y
 
 
1
TS. Hoàng Thanh Vân
Cục trưởng, Cục Chăn nuôi
Trưởng Tiểu ban
2
TS. Nguyên Thanh Sơn
Viện trưởng, Viện Chăn nuôi
Phó Trưởng Tiểu ban
3
TS. Phạm Văn Đông
Cục trưởng, Cục Thú y
Ủy Viên
4
PGS.TS. Nguyễn Đăng Vang
Chủ tịch, Hội Chăn nuôi
Ủy Viên
5
Đại diện lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 
Ủy Viên
6
PGS.TS. Nguyễn Viết Không
Phó Viện trưởng, Viện Thú y
Ủy Viên
7
GS.TS. Đậu Ngọc Hào
Chủ tịch, Hội Thú y
Ủy Viên
8
TS. Trần Xuân Hạnh
Phó Giám đốc, Cồng ty TNHH một thành viện thuốc thú y trung ương (NAVETCO)
Ủy Viên
 
Tiểu ban Thủy lợi
 
 
1
PGS.TS. Nguyễn Văn Tỉnh
Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thủy lợi
Trưởng Tiểu ban
2
GS.TS. Nguyễn Quang Kim
Hiệu trưởng, Trường Đại học Thủy lợi
Phó Trưởng Tiểu ban
3
PGS.TS. Lê Thị Kim Cúc
Vụ trưởng, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Thủy lợi
Ủy Viên
4
PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong
Phó Giám đốc, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Ủy Viên
5
GS.TS. Tăng Đức Thắng
Phó Giám đốc, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Ủy Viên
6
ThS. Đồng Văn Tự
Phó Vụ trưởng, Vụ Quản lý công trình thủy lợi - Tổng cục Thủy lợi
Ủy Viên
7
PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng
Viện trưởng, Viện Thủy công -  Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Ủy Viên
8
KS. Nguyễn Hồng Sơn
Phó Cục trưởng, Cục quản lý Xây dựng công trình
Ủy Viên
9
TS. Phan Sỹ Hùng Thanh
Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam
Ủy Viên
10
GS.TS. Phạm Ngọc Quý
Nguyên Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Thủy lợi
Ủy Viên
 
Tiểu ban Cơ điện - CNSTH
 
 
1
TS. Nguyễn Trọng Thừa
Cục trưởng, Cục Chế biến, Nông lâm thủy sản và nghề muối
Trưởng Tiểu ban
2
TS. Nguyễn Năng Nhượng
Phó Viện trưởng, Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch
Phó Trưởng Tiểu ban
3
TS. Phạm Anh Tuấn
Phó Viện trưởng, Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch
Ủy Viên
4
PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Thủy
Trưởng khoa, Khoa Công nghệ Thực phẩm, Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Ủy Viên
5
ThS. Nguyễn Duy Đức
Phó Viện trưởng, Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch
Ủy Viên
6
PGS.TS. Lương Văn Vượt
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Ủy Viên
7
PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Trâm
Viện công nghệ thực phẩm
Ủy Viên
8
TS. Nguyễn Tường Vân
Viện Nghiên cứu, thiết kê, chế tạo máy nông nghiệp
Ủy Viên
 
Tiểu ban Thủy sản
 
 
1
TS. Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thủy sản
Trưởng Tiểu ban
2
TS. Trần Đình Luận
Vụ trưởng, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Tổng cục Thủy sản
Phó Trưởng Tiểu ban
3
TS. Trần Bích Nga
Phó Cục trưởng, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
Ủy Viên
4
TS. Đỗ Văn Nam
Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Thủy sản
Ủy Viên
5
TS. Nguyễn Văn Hảo
Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II
Ủy Viên
6
TS. Nguyễn Văn Nam
Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III
Ủy Viên
7
TS. Phan Thị Vân
Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Ủy Viên
8
TS. Nguyễn Viết Nghĩa
Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Hải sản
Ủy Viên
9
CN. Nguyễn Hoài Nam
Phó Tổng thư ký, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản
Ủy Viên
 
Tiểu ban Lâm nghiệp
 
 
1
PGS.TS Nguyễn Bá Ngãi
Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Lâm nghiệp
Trưởng Tiểu ban
2
PGS.TS. Võ Đại Hải
Giám đốc, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Phó Trưởng Tiểu ban
3
PGS.TS. Triệu Văn Hùng
Chủ tịch, Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam
Ủy Viên
4
TS. Nguyễn Phú Hùng
Vụ trưởng, Vụ khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Lâm nghiệp
Ủy Viên
5
TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
Phó Giám đốc, Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam
Ủy Viên
6
PGS.TS. Phạm Văn Chương
Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Lâm nghiệp
Ủy Viên
7
CN. Nguyễn Tôn Quyền
Chủ tịch Hiệp hội gỗ và phát triển lâm sản
Ủy Viên
 
Tiểu ban Kinh tế - Chính Sách
 
 
1
ThS. Nguyễn Thị Hồng
Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch
Trưởng Tiểu ban
2
ThS. Lê Đức Thịnh
Phó Cục trưởng, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Phó Trưởng Tiểu ban
3
TS. Vũ Trọng Bình
Vụ trưởng, Vụ Địa phương, Ban Kinh tế Trung ương
Ủy Viên
4
ThS. An Văn Khanh
Phú Cục trưởng, Cục Chế biến, Nông lâm thủy sản và nghề muối
Ủy Viên
5
TS. Đặng Kim Sơn
Viện trưởng, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn
Ủy Viên
6
PGS.TS. Đoàn Thế Lợi
Viện trưởng, Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Ủy Viên
7
TS. Đào Thế Anh
Phó Viện trưởng, Viện Cây Lương thực và cây Thực phẩm
Ủy Viên
8
Đại diện lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 
Ủy Viên
9
PGS.TS. Chu Tiến Quang
Giám đốc, Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Ủy Viên
 

 

 
 

 Các đơn vị khác