Các trường thuộc Bộ

 
  
  
  
  
Trường Đại học lâm nghiệp(034)840441(034)840063 - 840540
Trường Đại học Thuỷ lợi(84) 4.8.522.201(84) 4 5.633.351
 

 

 
 

 Các đơn vị khác