Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Tài nguyên và MT
ky_NN_TN.jpg(KHCN - 12/7/2017): Chiều 12/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020 nhằm tăng cường hợp tác giữa 2 Bộ, đảm bảo sự thống nhất, hiệu quả trong quản lý Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành thông suốt của Chính phủ từ Trung ương đến địa phương.

Theo chương trình phối hợp, hai bên sẽ tăng cường phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế ban hành mới theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường liên quan đến quản lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, quan hệ giữa 2 Bộ là mối quan hệ hữu cơ, mang tính chất tương trợ lẫn nhau. Nếu nông nghiệp phát triển bền vững sẽ đảm bảo về môi trường. Ngược lại nếu môi trường được đảm bảo sẽ góp phần giúp nông nghiệp phát triển bền vững.
Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT rà soát, sửa đổi, bãi bỏ, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường liên quan đến quản lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn như: bảo tồn đa dạng sinh học, tài nguyên nước, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên môi trường biển và hải đảo. Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc rà soát, sửa đổi, ban hành mới các quy định về đa dạng sinh học còn chưa thống nhất trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Thủy sản, Pháp lệnh giống cây trồng và Pháp lệnh giống vật nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mời đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia các Ban soạn thảo, tổ biên tập, tổ soạn thảo trong quá trình rà soát, sửa đổi, bổ sung bãi bỏ ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
Bên cạnh đó, hai Bộ còn phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về các lĩnh vực có liên quan của hai Bộ. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc lập, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm về: lĩnh vực đất đai do Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện, về vi phạm công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và PTNT trong việc lập và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm về tài nguyên môi trường đối với các cơ sở sản xuất nông lâm, diêm nghiệp thủy sản, cơ sở chăn nuôi, nông, lâm trường làng nghề, nghề muối.
Ngoài ra, hai Bộ còn phối hợp công tác trong chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu, nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; đào tạo, bồi dưỡng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật các chương trình đề án, dự án,…
Tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và MT Trần Hồng Hà đề nghị các chương trình phối hợp cần được triển khai cụ thể nhằm giải quyết những vướng mắc về cơ chế chính sách, giải quyết vấn đề môi trường vì phát triển ngành nông nghiệp nông thôn,…Đồng thời, mong muốn các đơn vị, cơ quan hai Bộ sẽ cùng nhau hợp tác, trao đổi trực tiếp nhằm tháo gỡ những vấn đề khó khăn trên cơ sở khoa học và thực tiễn.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp&PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, Bộ sẽ quán triệt các nội dung hợp tác giữa hai Bộ đến các đơn vị thuộc Bộ, trong đó, chỉ đạo hệ thống quản lý nhà nước chuyên ngành từ tỉnh đến huyện cùng phối hợp tổ chức thực hiện. Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng hỗ trợ giúp đỡ Bộ Nông nghiệp và PTNT nhằm thực hiện tốt nhất chương trình phối hợp công tác giữa hai Bộ./.

C.DH
 

 

 
 

 Các đơn vị khác