Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN, MT, Khuyến nông năm 2018
Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 892/BNN-KHCn ngày 24/01/2017 hướng dẫn vệc xây dựng kế hoạch KHCN, môi trường, khuyến nông năm 2018. 
Chi tiết xem tại TB KH KHCN 2018.pdfTB KH KHCN 2018.pdf
Các mẫu biểu xem tại Phu luc 2018.docPhu luc 2018.doc
 

 

 
 

 Các đơn vị khác