Thông báo đề xuất nhiệm vụ thuộc chương trình dân tộc năm 2018
Ủy ban dân tộc có văn bản số 82/UBDT-TH ngày 10/2/2017 thông báo về việc đặt hàng nhiệm vụ năm 2018 thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia CTDT/16-20. Hồ sơ đề xuất gồm: 1) Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN của tổ chức, cá nhân; 2) Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN của Bộ, ngành, địa phương; 3) Tổng hợp các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN của Bộ, ngành, địa phương.

Bộ Nông nghiệp thông báo tới các đơn vị thuộc Bộ xây dựng đề xuất và gửi bản giấy về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bản mềm qua địa chỉ email: anhbt.khcn@mard.gov.vn trước ngày 28/02/2017 để tổng hợp, báo cáo Bộ.

Thông tin chi tiết xem 82 UBDT NVQG.pdf82 UBDT NVQG.pdf

 
 

 

 
 

 Các đơn vị khác