Thông báo Danh mục Dự án khuyến nông Trung ương đặt hàng thực hiện từ năm 2018
  • Tải Thông báo số 9352/BNN-KHCN ngày 8/11/2017 về  Danh mục Dự án khuyến nông Trung ương đặt hàng thực hiện từ năm 2018 tại đây;
  • Tải Quyết định số 4465/QĐ-BNN-KHCN ngày 01/11/2017 về Phê duyệt Danh mục Dự án khuyến nông Trung ương đặt hàng thực hiện từ năm 2018 tại đây​
 

 

 
 

 Các đơn vị khác