Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2016

​- Tải Thông báo số 7938/BNN-KHCN ngày 20/9/2016 về việc  tuyển chọn, giao trực tiếp dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2016 TB7938-20092016.pdftại đây

- Tải Quyết định số 3879/QĐ-BNN-KHCN ngày 19/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Phê duyệt Danh mục dự án Khuyến nông Trung ương để giao trực tiếp thực hiện từ năm 2017 QD3879-19092016.pdftại đây

 
Các tin khác:
 

 

 
 

 Các đơn vị khác