Báo cáo kết quả ƯDCNTT năm 2017 và xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018
  • Tải toàn văn công văn số 8551/BNN-KHCN ngày 11 tháng 10 năm 2017 về Báo cáo kết quả ƯDCNTT năm 2017 và xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018 tại đây;
  • Tải Phu lục 1 đề cương báo cáo kết quả ƯDCNTT năm 2017 tại đây;
  • Tải phụ lục 2 Hướng dẫn lập kế hoạch UWDCNTT năm 2018 tại đây​
Các tin khác
 

 

 
 

 Các đơn vị khác