Phê duyệt Danh mục bổ sung nhiệm vụ KHCN đặt hàng thuộc Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tuyển
Tải nội dung Quyết định tại đây.
Tải nội dung Công văn tại đây.

Tải nội dung các biểu mẫu tại đây: B1-1-ĐON; B1-2c-TMDA; B1-3-LLTC; B1-4-LLCN; B1-5-PHNC.

 
Các tin khác
 

 

 
 

 Các đơn vị khác