Phê duyệt Khung "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025"
Quyết định số 2355/QĐ-BKHCN ngày 30/8/2017 của ​Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Khung "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025"

Vụ KH CN & MT
Các tin khác
 

 

 
 

 Các đơn vị khác