Ban hành danh mục công nghệ cao ứng dụng trong lâm nghiệp
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quyết định số 1560/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/4/2017 về Danh mục công nghệ cao ứng dụng trong lâm nghiệp. Chi tiết xem tại file đính kèm1560_QĐ_BNN_TCLN_1.pdf1560_QĐ_BNN_TCLN_1.pdf
 
Các tin khác
 

 

 
 

 Các đơn vị khác