Thông báo về Chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch của NHNN
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ​thông báo về Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/NĐ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ (tải nội dung tại đây)

 
 

 

 
 

 Các đơn vị khác