Sơ đồ tổ chức của Vụ

Chức năng nhiệm vụ

       Điều 1. Vị trí và chức năng

      Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường là tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường, khuyến nông và công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

     Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

       1. Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, đề án, cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực được phân công. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện theo quy định.

       2. Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt ké hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuấn kỹ thuật quốc gia, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế-kỹ thuật. Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

       Thẩm định trình Bộ trưởng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế-kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

       3. Về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ:

a) Chủ trì hướng dẫn, tiếp nhận việc đề xuất các nhiệm vụ, sản phẩm khoa học công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

b) Chủ trì xây dựng, trình Bộ giao kế hoạch, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo quy định và phân công của Bộ trưởng;

c) Chủ trì thẩm định trình Bộ trưởng quyết định việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định;

d) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc triển khai và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất theo quy định;

đ) Chủ trì tham mưu, tổng hợp, hướng dẫn, quản lý các chuông trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

e) Xây dựng, trình Bộ giao kế hoạch, theo dõi, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ tăng cường năng lực khoa học công nghệ cho các tố chức khoa học công nghệ thuộc Bộ;

g) Chủ trì theo dõi, tổng họp báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ về khoa học và công nghệ theo quy định.

4. về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học:

a) Chủ trì hướng dẫn xây dựng kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, an toàn sinh học và biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, tổng họp báo cáo các hoạt động về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, an toàn sinh học, ứng phó vói biến đổi khí hậu trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thuỷ sản. Đầu mối hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc trách nhiệm của Bộ theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì hướng dẫn, giám sát, tổng hợp các hoạt động quan trắc và cảnh báo môi trường; thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng.

5. Về quản lý khuyến nông:

a) Trình Bộ trưởng cơ chế, chính sách, chiến lược, văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông;

b) Chủ trì, phối họp tổ chức xây dựng trình Bộ trưởng phê duyệt chương trĩnh, đề án khuyến nông toàn ngành;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về hoạt động khuyến nông;

d) Tổng họp, đánh giá hoạt động khuyến nông của toàn ngành theo quy định.

      6. Chủ trì thẩm định trình Bộ trưởng chương trình, kế hoạch, đề án về ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám thuộc phạm vi quản lý của Bộ; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

      7. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, tổng họp các hoạt động về sở hữu trí tuệ, tiến bộ kỹ thuật ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

      8. Chủ trì tham mưu, quản lý các hoạt động công nhận tiến bộ kỹ thuật mới về nông nghiệp và phát triển nông thôn; hướng dẫn, tổng hợp hoạt động chỉ định tổ chức đánh giá sự phù họp thuộc nhiệm vụ quản lý của Bộ.

      9. Chủ trì tham mưu, tổng họp, hướng dẫn, quản lý các hoạt động về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

     10. Chủ trì tổng họp, hướng dẫn và quản lý công tác thông tin, xuất bản các tài liệu khoa học công nghệ; trao đổi mẫu vật và tài liệu khoa học công nghệ với nước ngoài theo quy định của pháp luật.

    11. Phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành của Bộ để giám định chất lượng công trình xây dựng và kiểm tra chất lượng các sản phẩm, công trình, dự án đầu tư theo phân công của Bộ trưởng; tham gia giám định, xử lý các sự cố kỹ thuật công nghệ chuyên ngành.

    12. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ trong thực hiện nhiệm vụ họp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, môi trường, khuyến nông và công nghệ thông tin theo phân công của Bộ trưởng.

    13. Tham gia thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu các chương trình, đề án, dự án điều tra cơ bản, quy hoạch, đầu tư trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo phân công của Bộ trưởng.

    14. Thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ; Thường trực Chương trinh công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản và các chương trình, đề án khác theo phân công của Bộ trưởng.

    15. Xây dựng, trình Bộ đề án vị trí việc làm, cơ cấu và số lượng công chức; quản lý công chức, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Bộ và phân công của Bộ trưởng.

    16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

(Theo Quyết định số 816/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT)