Chọn lĩnh vực

STT Tên Nhiệm vụ / Dự án Lĩnh vực  
{{$index + 1}} {{it.TenDuAn}} {{it.TenLinhVuc}}