Chọn lĩnh vực
STT Tên nhiệm vụ Năm Tổng kinh phí Loại Phương thức xây dựng Cơ quan quản lý Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện Quyết định ban hành
{{$index + 1}} {{it.TenNhiemVu}} {{it.Nam}} {{it.TongKinhPhi}} {{it.Loai}} {{it.PhuongThucXayDung}} {{it.CoQuanQuanLy}} {{it.DonViThucHien}} {{it.ThoiGianThucHien}} {{it.QuyetDinhBanHanh}}