Tên sự kiện Ngày tháng cấp Tên giống nền/Tên khoa học Mã nhận diện duy nhất Tên thương mại Tình trạng liên quan đến gen chuyển Đơn vị được cấp
{{it.Ma}} {{it.TenSukien}} {{it.NgayThangCap}} {{it.TenGiongNenTenKhoaHoc}} {{it.MaNhanDienduyNhat}} {{it.TenThuongMai}} {{it.TinhTrangLienQuanDenGenChuyen}} {{it.DonViDuocCap}}